Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Klantensupport.nl

  1. Definities 1.1 Klantensupport.nl: Een onderneming gespecialiseerd in klantenservice, outsourcing en recruitment. 1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Klantensupport.nl. 1.3 Overeenkomst: De overeenkomst tussen Klantensupport.nl en de Opdrachtgever voor het leveren van diensten.

  2. Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes en overeenkomsten tussen Klantensupport.nl en de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

  3. Outsourcing 3.1 Voor elke outsourcingopdracht wordt een apart contract opgesteld en meegestuurd met de specifieke voorwaarden voor die opdracht.

  4. Recruitment 4.1 Klantensupport.nl verricht onderzoek naar geschikte kandidaten voor de Opdrachtgever. 4.2 Klantensupport.nl is niet verantwoordelijk voor de prestaties van de kandidaat na indiensttreding bij de Opdrachtgever.

  5. Aansprakelijkheid 5.1 Klantensupport.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Klantensupport.nl.

  6. Overmacht 6.1 Klantensupport.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

  7. Betaling 7.1 Betalingen dienen te geschieden binnen de overeengekomen termijn. 7.2 Bij niet-tijdige betaling heeft Klantensupport.nl het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

  8. Intellectuele eigendom 8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Klantensupport.nl geleverde diensten blijven bij Klantensupport.nl, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

  9. Geschillen en toepasselijk recht 9.1 Op alle overeenkomsten tussen Klantensupport.nl en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 9.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

  10. Wijzigingen 10.1 Klantensupport.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden van kracht zodra deze op de website van Klantensupport.nl zijn gepubliceerd.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 19 maart 2023.

Neem contact met ons op!

Ervaar de kracht van Klantensupport.nl als uw betrouwbare partner in klantenservice, sales ondersteuning en op maat gemaakte outsourcing oplossingen. Afgestemd op uw specifieke wensen, staan wij klaar om uw bedrijf te ondersteunen. Neem vandaag nog contact met ons op!